بهنود خانبهنود خان، تا این لحظه: 8 سال و 13 روز سن داره
بهناز خاتونبهناز خاتون، تا این لحظه: 6 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره

✿زندگي ما✿

سنوگرافي چهارم

سلام گل مامان بازم كه من و بابايي رو غافلگير كردي! ديروز نوبت سنوگرافي تعيين جنسيتت بود عزيزم من و خاله سوسن و خاله ريحانه با مرجان و مژگان دسته جمعي رفتيم مطب دكتر شاهرخ تا ببينيم بالاخره آبي هستي يا صورتي . نوبت من كه رسيد خيلي استرس داشتم خوابيدم رو تخت و دكتر دستگاهش رو رو شكمم گذاشت خيلي بزرگ شده بودي گل نازم باورم نميشد تند وتند دست و پا ميزدي و از اين طرف به اون طرف تكون ميخوردي دكتر هركار كرد نتونست جنسيتت رو تشخيص بده ميگفت خيلي شيطونه و حالت خوبي نداره واسه تعيين جنسيت! فقط گفت احتمال پسر بودنش بيشتره! به بابا مصطفي پيام دادم و گفتم اونم خيلي خوشحال شد كه بزرگ و سالم هستي! خاله ريحان و خاله سوسن هم كه كلي قربون صدقت...
13 مرداد 1390

***تولد چهار ماهگي***

ني ني نازم ماهگردت مبارك عزيزم امروز شما وارد چهار ماهگي شدي عسل مامان! خيلي خوشحالم از اينكه روزا داره تند و تند ميگذره و تو رو به من ميرسونه ايشالا هميشه سالم و شاد باشي ماماني راستي ديگه كم كم داره شمارش معكوس جنسيتت معلوم ميشه...... واي نميدوني چه حالي دارم شب و روز خوابت رو ميبينم گل نازم ديروز براي اولين بار سه نفري رفتيم حرم خيلي خوب بود كلي برات دعا كرديم زودتر بيا ماماني دلم ميخواد بغلت كنم و سير ببوسمت... ...
8 مرداد 1390
1